Attention CalFresh Recipients

Your February 2019 CalFresh benefits may post to your EBT account early!

Due to the Federal Government shut-down, if your case is eligible to February 2019 CalFresh benefits you may receive your benefits early. If you do not get your February CalFresh benefits early, and you

are still eligible to CalFresh, you will receive your February benefi ts on your regularly scheduled day (the fi rst ten days of February). Please budget these CalFresh benefits carefully because your next monthly

benefits will not be available until March.

 

¡Sus beneficios de Febrero 2019 de CalFresh pueden estar disponibles en su cuenta de EBT temprano!

Debido al cierre del gobierno federal, si su caso es elegible para recibir benefi cios de CalFresh durante el mes de febrero de 2019, usted podría recibir sus benefi cios temprano. Si no recibe sus benefi cios de Febrero

temprano y aun es elegible para CalFresh, usted recibirá sus benefi cios en el día que regularmente los recibe (durante los primeros 10 días de Febrero). Si recibe sus benefi cios de Febrero 2019 temprano, por favor

de planear su presupuesto cuidadosamente porque no recibirá sus benefi cios de Marzo hasta la fecha que le corresponde.

 

Koj cov nyaj muag noj rua lub ob hlis ntuj yuav tso tawm rua koj dlaim EBT ntxuv zog!

Vim tsoom fwv qeb sab kaw tsi ua num, yog koj muaj feem tau nyaj muag noj rua lub ob hlis ntuj 2019. Koj yuav tau koj cov nyaj muag noj rua lub ob hlis ntuj ntxuv zog. Yog koj yeej muaj feem tau nyaj muag noj

rua lub ob hlis tabsi ho tsi tau ntxuv zog, koj yuav tau koj cov nyaj muag noj lawv le ib txwm dlhau lug kws yog nub 1 moog txug nub 10 ntawm lub ob hlis ntuj. Thov ua tuab zoo txuag cov nyaj muag noj lub ob hlis

ntuj vim koj yuav tsi tau nyaj muag noj moog txug thaum lub 3 hlis ntuj.

AttachmentSize
PDF icon CalFresh EarlyIssuance.pdf95.34 KB